Oogst van de agroecologische boer

Als agroecologische boeren produceren wij niet alleen eetbare producten. We produceren ook maatschappelijke waarden: biodiversiteit, gezonde bodem, schoon drink- en grondwater, maatschappelijke verbinding en een plek waar je wil zijn. Hoe zorgen we voor goede pachtcontracten en een gelijkwaardige relatie tussen pachter en verpachter? Neem deze maatschappelijke meerwaarden mee!

Biodiversiteit

Bloemen, kleinschalige akkers en velden, grote diversiteit aan gewassen en rassen, relatief weinig of lichte mechanisatie, relatief lage mestgift en geen chemische inputs. Dit en meer zorgt voor een gezonder, gevarieerder en aantrekkelijker landschap. De variatie in begroeiing en ecologische niches zorgt voor een ideaal leefgebied voor veel nuttige insecten, vogels en bodemdieren. Biodiversiteit wordt gekoesterd en actief ingezet als alternatief voor bestrijdingsmiddelen om ziektes en plagen te voorkomen.

Gezonde bodem

Door bewust aandacht te besteden aan het verhogen van organische stof en door minimale en/of ondiepe grondbewerking floreert het bodemleven, wordt het bufferend vermogen van de bodem verbeterd en wordt koolstof in de bodem vastgelegd. Door het weglaten van chemische inputs gaan gewaswortels weer het brede scala aan voedingsstoffen opnemen, dat ook voor de mens zo belangrijk is.

Lokale producten

De meeste afzet geschiedt lokaal en/of via directe afzet. Dit zorgt voor economische bedrijvigheid en lokale werkgelegenheid. De gegenereerde waarde blijft behouden voor de  directe omgeving. Door directe afzet aan de consument wordt de autonomie van de boer versterkt. Dit draagt bij aan het realiseren van verschillende sociale, economische en ecologische doelstellingen van lokale en nationale overheden; klimaatdoelstellingen, het vergroenen van de openbare ruimte en behoud van economische waarde voor het omliggende gebied.

Schoon drink- en grondwater

Omdat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en drijfmest worden gebruikt, vindt er geen uitspoeling van chemicaliën plaats en nauwelijks tot geen uitspoeling van nutriënten. Het humusgehalte en een gezond bodemleven dragen bij aan meer bufferend vermogen.

Kennisontwikkeling en maatschappelijke verbinding

Agro-ecologische landbouw staat middenin de
maatschappij: consumenten zijn directe
afnemers, hebben inspraak en/of zijn welkom op
de boerderij. Oude rassen worden in stand
gehouden waarmee veerkracht en diversiteit van
agrocultuur wordt beschermd. De verbinding
tussen boer, bodem, burger en bord helpt de
landbouw positief te ontwikkelen. Op vrijwel elk
bedrijf zijn leerlingen te vinden en er wordt van
boer tot boer actief kennis gedeeld.

Plek waar je wil zijn

Door de nauwe relatie met grond, gemeente, gemeenschap en verpachter is agro-ecologische landbouw goed inpasbaar in het lokale landschap en wordt de waarde van de leefomgeving verhoogd. Agro-ecologische landbouwinitiatieven zijn benaderbaar. Kleinschalige en biodiverse landschappen met hagen, kleinere percelen, veel variatie en dieren, daar kunnen pachter en verpachter trots op zijn. Mensen vertoeven er graag en de levendigheid en vitaliteit van het platteland worden versterkt. Het is een fijne plek om te zijn, voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Ontwerp: Marise Welles

De oogst van de agroecologische boer is ook gepubliceerd in de bundel ‘Land voor Agroecologie: op weg naar zeggenschap voor boeren en burgers‘ waarin Toekomstboeren kritisch en constructief kijkt naar Land. Project mede mogelijk gemaakt door een POP3 van provincie Gelderland.